יכולתו של יששכר לכבוש מחוזות (היושבים על הספר):


רש"י ד"ה ויט שכמו לסבול: "…ואונקלוס תרגם בפנים אחרים: ויט שכמו לסבול מלחמות ולכבוש מחוזות, שהם יושבים על הספר, ויהי האוייב כבוש תחתיו למס עובד"


גם יכולת זאת (המובאת בתרגום אונקלוס), נראה שנובעת מעובדת היותו מחיל את ההופעה האלוקית כוחמור הנושא עול, מכוח זה שארציותו הגשמית אינה חלק מן הבסיס הארצי המקורי שבישראל.


אנו רואים שרש"י מדגיש דווקא את יכולתו של יששכר להפוך את האוייב להיות כבוש תחתיו למס עובד (אע"פ שבאונקלוס עצמו נאמר: "ויכבש מחוזי עממיא, וישצי ית דיריהון, ודאשתארון בהון, יהון לה פלחין ומסקי מסין". נראה אם כן מלשונו של אונקלוס, שעיקר כוחו של יששכר מתגלה דווקא ביכולתו לכבוש את האויב ולהורגו, כשרק לגבי הנשארים מהם הוא מכביד את עולו לגבות מהם מיסים וצ"ע). ברור שיכולת זאת של יששכר, לא מדברת על יכולת התנחלותו בארצו, שהרי ארצו אינה נמצאת בספר (כפי שנראה בהמשך). אלא נראה שכפי שבזבולון היותו סוחר נותן משמעות עיקרית למקום מסחרו (הימים והנהרות) וכוח פעולתו (ההרים והגבעות), כך גם יששכר, עיקר מציאותו היא ביכולתו להעמיס את המשא האלוקי השמימי על כוח החמוריות הארצית אותה הוא מקבל מזבולון. על כן, מתיחס יעקב בברכתו ליכולת הזאת. גם פה ההתיחסות היא מצד אחד כלפי כוח פעולתו של יששכר – יכולתו להפוך את האוייב להיות לו למס עובד, ומצד שני כלפי מקום פעולתו – דווקא בערי הספר. (נראה, שהתאמת נחלתו של יששכר אליו תיקבע על פי תוצאת כוח פעולתו, כפי שראינו בזבולון).


כפי שבארנו, היות בסיסו הארצי של יששכר לא שיך לכתחילה למציאוות הארצית המקורית שבישראל, הופך אותו להיות שיך דווקא לבין התחומין ולא לתחום העיר עצמה. נראה שתכונה זאת היא הנותנת לו את היכולת להתקשר לכל אותם הכוחות הארציים שבספר, ששיכותם לכוחות הארציים הישראליים היכולים להופיע דרכם אלוקות, הוא בעיתי יותר (וממילא מחייב מאמץ ונתינת "עול" אליהם). על כן, דווקא הוא מתעסק עם אותם כוחות "ספר".


מצד שני, כיון שכוחו הוא ביכולת המעמס והנשיאה שהוא מסוגל לשאת על אותם כוחות ארציים שיש בו, כך יתבטא כוחו גם כלפי כוחות ה"ספר" הארציים, בכך שפעילתו לא תתיחד בחיסול כוחם, אלא בהצלחתו ל"העמיס" אליהם את עולו של כוח האלוקות הישראלית. במישור הנמוך מתבטא הדבר ביכולתו להפוך את אותם יושבי הספר להיות מעלי מיסים לישראל.


 


 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.