הקדמות :
א)  דמויות התנ"ך – הקדמה


ב)  דמויות התנ"ך – הקדמה 2    


ג)  תורה – בגובה של מי היא


ד) פתיחה לספר "שדי אספקלריא המאירה בבשר"האדם הראשון תמר אשת יהודה עמלק אמנון ותמר
חווה דינה העבד העברי שלמה המלך
קין שכם המתאווים אחאב
נוח שמעון אלדד ומידד יהויקים מלך יהודה
כנען לוי המרגלים מנשה מלך יהודה
תרח מנשה כלב בן יפונה יואש מלך יהודה
אברהם אפרים המעפילים ירמיהו הנביא
שרה משה קורח ישעיהו הנביא
הגר אהרון בני קורח יונה הנביא
עפרון החיתי מרים בלק חנמאל הנביא
אבימלך שפרה ופועה בלעם מרדכי
מלכי צדק ערב רב מדין אסתר
יצחק פרעה פנחס אחשורוש
ישמעאל בתיה בת פרעה בנות צלופחד אגג מלך עמלק
אליעזר עבד אברהם בכורות מצרים אשת יפת תואר    החשמונאים
רבקה נחשון עוג יהודית
יעקב יתרו סיחון המחוללות בכרמים
עשו ציפורה אשת משה דבורה הנביאה רבי אלעזר בן עזריה
רחל דתן ואבירם רות המואביה רבי אליעזר הגדול
לבן הארמי נדב ואביהו שמואל הנביא רבי עקיבא
ראובן איתמר שאול המלך בר כוכבא
יהודה בני גרשון דוד המלך רבי שמעון בר יוחאי
יוסף אומני המשכן יואב בן צרויה